id. Frivaldszky János (frivaldszkyj@gmail.com) -- A FRIVALDI FRIVALDSZKY CSALÁD HONLAPJA. - GENEALÓGIA, TANULMÁNYOK, HÍRADÓ.

DEJINY

Podľa rodovej erbovej listiny sa meno píše Frivaldszky, ale v niektorých rodových líniách sa udomácnili aj iné spôsoby písania.

Kolíska rodu Frivaldszkovcov sa nachádza v obci Frivald (dnes Rajecká Lesná) na území bývalej Trenčianskej župy, kde v rokoch 1413 až 1805 bola šoltýskou rodinou.

Zakladateľom rodu vo Frivalde bol Michael (Mihály), šľachtic rumunského pôvodu pochádzajúci z obce Szilvás v župe Hunyadi, ktorý slúžil Stiborovi, barónovi Žigmunda Luxemburského, uhorského kráľa a cisára Svätej rímskej ríše nemeckého národa a za dlhoročnú vernú službu dostal od baróna v roku 1413 do daru túto dedinu.

János Frivaldszky, jeden z členov rodu, provisor (dvorský) lietavského hradu patriaceho palatínovi Jurajovi Thurzovi, bol v roku 1583 na palatínov príhovor povýšený kráľom Rudolfom II do šľachtického stavu a k statku mu bol pridelený aj šľachtický erb.

V priebehu stáročí došlo k rozdrobeniu rodinného majetku, rod schudobnel a jeho jednotliví členovia sa postupne sťahovali preč. Niektorí sa priženili či vydali do šľachtických rodín a stali sa zemanmi, iní sa stali správcami veľkostatkov, mestskými či župnými úradníkmi alebo sa stali kňazmi. Mnohí sa vyučili remeslám a usadili sa v mestách najmä Dolného Uhorska. Na šesťstoročnej histórii je možné sledovať aj sociálne a geografické zmeny rodu. Jeho členov je možné nájsť v Maďarsku, Česku a na Slovensku, v Rumunsku, Rakúsku, Nemecku, okrem toho v Rusku, Belgicku, Spojených štátoch a aj v Brazílii.

Rod je významný nie pre svoju politickú či vojenskú činnosť, ale vďaka svojim členom, ktorí sa venovali vede. Všetkých šesť najznámejších osobností rodu sú vedci. Medzi nimi je aj medzinárodne známy János Fridvaldszky (1730-1781) jezuita, historik, mineralóg, vynálezca; Imre (Imrich) Frivaldszky (1799-1870) botanik, zoológ, bádateľ Balkánu; ako aj János (Ján) Frivaldszky (1822-1895) entomológ.

Podľa Szinnyeiho kritérií až 38 členov rodu je možné nazvať "spisovateľmi."

Pokiaľ vieme, spomedzi rodov historického Uhorska má najdôkladnejšie preskúmanú históriu práve rod Frivaldszkovcov. V súčasnosti je známych 3126 nositeľov tohto mena, z ktorých každý jeden má zdokumentovaný genealogický vzťah. V tomto počte nie sú zahrnuté manželky.